BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w bran?y – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych marek na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.kod bonusowy betsafe Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wysoce plasuje si? w netowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?na poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy jakikolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y w ?aden spos?b zwi?zane spo?r?d gr? w kasynie lub zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – czy to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??norodnego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle popularne i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych portalach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe post?powanie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Uk pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), za? gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? spo?r?d 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla graczy z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Lokalny (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? b?d? Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? katalog?w do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak dlatego widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe niew?tpliwie oldschoolowa si? o zatrzymanie polskich graczy na swojej systemie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy za to wini?, bowiem wymagania jakie nale?y osi?gn?? ?eby j? otrzyma? istniej? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste u?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych spo?r?d nawigacj? po platformie. W sumie – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? naprawd? przyjemnie.

Dzi?ki dodatek witryna internetowa Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na grono smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Ca?kiem ju? jednak o kwestiach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj w rzeczywisto?ci mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania oraz nie pozwala posortowa? gier po zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i b?d? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym g??wnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? wraz z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to 1 z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia jest prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto wskazane jest tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a kobieta naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? rzeczywi?cie przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu a? do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bez ryzyka do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z sposobno?ci jakiego? wydarzenia, np. na czas pisania recenzji jest to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim jednak?e rozpoczniemy gr?, warto jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi dzi?ki platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Aczkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata jest r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? w platformie Betsafe i bez ogranicze? wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie jest to w ?aden spos?b skomplikowany proces i wystarczy, ?e istniejemy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz adres zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g wraz z banku.

Naszym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w istocie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy posiada? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / jeden adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie mo?emy bada? zak?ada? wi?cej ni? poszczeg?lnego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym ze wzgl?du na wym?g weryfikacji i faktycznie nie jeste?my w dzieje nic zrobi? z wi?ksz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, kt?ra jest naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to nieskalana przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie przy godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny po Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie r?wnie? ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do 200 z? – oznacza to, ?e niezale?nie od tego ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie trzeba ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych elementach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim istotnym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. W spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zadecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce wraz z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, za? a? z trzech r??norodnych bonus?w.

Pierwsza cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to 1-a z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, poniewa? to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych z jakimi mo?emy si? spotyka? w dziedzinie.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i gubi wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w reklamy to 15 z?. Depozyty z?o?one za pomoc? portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na realizacja obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj r?wnie? zauwa?y?, ?e nie ka?de gry licz? si? a? do obrotu podobnie. Jest tutaj ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jak to znaczy, ?e dana rozrywka wa?ny jest do wymaga? obrotu tylko w 20% b?d? 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?li jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy mnie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej szczeg??owe informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z ofert i w jakim stopniu.

Kategorie: Allgemein
Du kannst alle Neuigkeiten zu diesem Beitrag als RSS 2.0 feed abonnieren. Die Kommentarfunktion sowie das Pinging sind derzeit deaktiviert.

Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.